Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. Anouschka Kriek Graphic Design: de eenmanszaak Anouschka Kriek Graphic Design, statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69812136. 

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Anouschka Kriek Graphic Design een overeenkomst is aangegaan. 

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.4. Diensten: alle diensten die Anouschka Kriek Graphic Design voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor bedrijven ontwerpen van (digitale) concepten, grafisch design, branding-onderdelen en het maken van websites. Daarnaast het ontwerpen van digitaal getekende grafische portretten aan de hand van een foto. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Anouschka Kriek Graphic Design en klant krachtens welke Anouschka Kriek Graphic Design de dienst zal uitvoeren. 

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf. 

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant. 

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Anouschka Kriek Graphic Design. 

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Anouschka Kriek Graphic Design worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.  

1.11. Website: http://www.anouschkakriek.nl  

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Anouschka Kriek Graphic Design gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Anouschka Kriek Graphic Design, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Anouschka Kriek Graphic Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Anouschka Kriek Graphic Design zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

3.1. Offertes van Anouschka Kriek Graphic Design zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.  

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

3.2. Anouschka Kriek Graphic Design zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Anouschka Kriek Graphic Design met een vooraf geschat aantal uren/tarief. 

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Anouschka Kriek Graphic Design afhangt van feedback of input van de klant, is Anouschka Kriek Graphic Design nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Anouschka Kriek Graphic Design is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.  

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Anouschka Kriek Graphic Design het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Anouschka Kriek Graphic Design behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Anouschka Kriek Graphic Design de opdracht gaat uitvoeren. Na oplevering van de (digitale) opdracht zal Anouschka Kriek Graphic Design de resterende 50% factureren. In geval van een digitaal portret zal Anouschka Kriek Graphic Design het volledige bedrag vooraf factureren alvorens zij aan de uitvoering van de opdracht begint. 

3.7. Alle door Anouschka Kriek Graphic Design gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief druk- en verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.8. Anouschka Kriek Graphic Design behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Anouschka Kriek Graphic Design behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.10. Anouschka Kriek Graphic Design is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat. 

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Anouschka Kriek Graphic Design verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding. 

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Anouschka Kriek Graphic Design binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. 

4.4. Anouschka Kriek Graphic Design heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Anouschka Kriek Graphic Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Anouschka Kriek Graphic Design wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering een minimum van 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium aan Anouschka Kriek Graphic Design vergoed. 

4.7. Indien Anouschka Kriek Graphic Design, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Anouschka Kriek Graphic Design gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Anouschka Kriek Graphic Design in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Anouschka Kriek Graphic Design uitgevoerde werk te vergoeden. 

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Anouschka Kriek Graphic Design zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten. 

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ANOUSCHKA KRIEK GRAPHIC DESIGN 

5.1. Anouschka Kriek Graphic Design garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2. Anouschka Kriek Graphic Design spant zich in om de gegevens die Anouschka Kriek Graphic Design voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Anouschka Kriek Graphic Design met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. 

5.4. Anouschka Kriek Graphic Design is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Anouschka Kriek Graphic Design en/of overige promotionele uitingen van Anouschka Kriek Graphic Design. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Anouschka Kriek Graphic Design eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever of de gemaakte digitale portretten te publiceren op de website van Anouschka Kriek Graphic Design en/of overige promotionele uitingen van Anouschka Kriek Graphic Design.  

5.6. Anouschka Kriek Graphic Design is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Anouschka Kriek Graphic Design tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

5.7. Anouschka Kriek Graphic Design behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het logo, de branding en/of de huisstijl zoals deze door Anouschka Kriek Graphic Design is opgeleverd. 

5.8. Anouschka Kriek Graphic Design is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of applicaties die niet door Anouschka Kriek Graphic Design zijn gebruikt en/of geïnstalleerd. 

5.9. Anouschka Kriek Graphic Design behoudt zich het recht om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur voor 50% geldt als aanbetaling. De tweede factuur voor de overige 50% wordt bij oplevering van de website gefactureerd. 

5.10. Anouschka Kriek Graphic Design werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Anouschka Kriek Graphic Design een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant. 

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT 

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen. 

6.2. De klant dient Anouschka Kriek Graphic Design te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Anouschka Kriek Graphic Design onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Anouschka Kriek Graphic Design om verzoekt. 

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anouschka Kriek Graphic Design zijn verstrekt, heeft Anouschka Kriek Graphic Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

6.4. De klant stelt Anouschka Kriek Graphic Design steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer. 

6.5. Bij klachten over de door Anouschka Kriek Graphic Design geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Anouschka Kriek Graphic Design binnen 7 dagen na levering van de dienst. De klant vrijwaart Anouschka Kriek Graphic Design één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. 

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Anouschka Kriek Graphic Design nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.  

Bij verlies van deze materialen/gegevens is Anouschka Kriek Graphic Design niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Anouschka Kriek Graphic Design inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Anouschka Kriek Graphic Design is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens. 

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Anouschka Kriek Graphic Design tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder de grafische portretten, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.  

6.10. Anouschka Kriek Graphic Design kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 

6.11. De klant heeft recht op 2 revisies indien de feedback binnen 5 dagen wordt aangeleverd. Revisies kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. 

6.12. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal door Anouschka Kriek Graphic Design meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend op basis van het dan geldende tarief. 

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD 

7.1. De door Anouschka Kriek Graphic Design te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Anouschka Kriek Graphic Design opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De producten en/of diensten worden digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. 

7.2. Een door Anouschka Kriek Graphic Design vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Anouschka Kriek Graphic Design niet van rechtswege in verzuim. 

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Anouschka Kriek Graphic Design, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Anouschka Kriek Graphic Design mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Anouschka Kriek Graphic Design beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

7.6. Wanneer de levering door Anouschka Kriek Graphic Design onverhoopt vertraging oplevert, zal Anouschka Kriek Graphic Design dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan de klant mededelen. 

7.7. Aan de leveringsplicht van Anouschka Kriek Graphic Design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Anouschka Kriek Graphic Design geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. 

7.8. De definitieve oplevering van de website geschiedt pas na volledige betaling van de aan de klant verstuurde factuur.  

7.9. Leveringen met betrekking tot drukwerk worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals aangegeven vakanties, nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst. Dagen waarop Anouschka Kriek Graphic Design niet uitlevert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld.  

7.10. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Anouschka Kriek Graphic Design een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Anouschka Kriek Graphic Design onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie. 

7.11. Producten of diensten welke door Anouschka Kriek Graphic Design worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

8.2. Alle door Anouschka Kriek Graphic Design verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Anouschka Kriek Graphic Design biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend. 

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. 

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Anouschka Kriek Graphic Design besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Anouschka Kriek Graphic Design besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen. 

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen (in geval van particulieren geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. 

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Anouschka Kriek Graphic Design voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan. 

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Anouschka Kriek Graphic Design elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Anouschka Kriek Graphic Design zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Anouschka Kriek Graphic Design verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Anouschka Kriek Graphic Design kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Anouschka Kriek Graphic Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Anouschka Kriek Graphic Design geleverde producten en diensten blijven eigendom van Anouschka Kriek Graphic Design totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Anouschka Kriek Graphic Design zijn voldaan. 

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM 

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes strategieën, portretten, teksten, websites, website codes, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Anouschka Kriek Graphic Design tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Anouschka Kriek Graphic Design geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Anouschka Kriek Graphic Design en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Anouschka Kriek Graphic Design. 

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Anouschka Kriek Graphic Design ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Anouschka Kriek Graphic Design, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen. 

9.5. Anouschka Kriek Graphic Design is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Anouschka Kriek Graphic Design plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Anouschka Kriek Graphic Design vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.6. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Anouschka Kriek Graphic Design geleverde producten blijven eigendom van de klant. 

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.8. Bij inbreuk heeft Anouschka Kriek Graphic Design recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. 

 

9.9. De klant ontvangt indien nodig bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door Anouschka Kriek Graphic Design geïnstalleerde plugins op de website. Bij of na het einde van de overeenkomst behoudt de klant het recht om deze sub licenties te gebruiken. 

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1. Iedere overeenkomst tussen Anouschka Kriek Graphic Design en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Anouschka Kriek Graphic Design kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 

10.2. Indien Anouschka Kriek Graphic Design onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Anouschka Kriek Graphic Design uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.  

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Anouschka Kriek Graphic Design dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Anouschka Kriek Graphic Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Anouschka Kriek Graphic Design toegerekend kunnen worden: 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

10.4. Anouschka Kriek Graphic Design sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Anouschka Kriek Graphic Design geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Anouschka Kriek Graphic Design. 

10.5. Anouschka Kriek Graphic Design is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

10.6. Klant vrijwaart Anouschka Kriek Graphic Design voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Anouschka Kriek Graphic Design. 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Anouschka Kriek Graphic Design is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

11.2. Anouschka Kriek Graphic Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Anouschka Kriek Graphic Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Anouschka Kriek Graphic Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Anouschka Kriek Graphic Design een overeenkomst is aangegaan. 

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Anouschka Kriek Graphic Design onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Anouschka Kriek Graphic Design, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Anouschka Kriek Graphic Design, wanprestatie door leveranciers van Anouschka Kriek Graphic Design waardoor Anouschka Kriek Graphic Design haar verplichtingen naar de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Anouschka Kriek Graphic Design of diens leveranciers. 

11.5. Bij overmacht heeft Anouschka Kriek Graphic Design ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Anouschka Kriek Graphic Design in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. 

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

12.3. Beide partijen, zowel klant als Anouschka Kriek Graphic Design, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Anouschka Kriek Graphic Design de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: 

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; 
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; 
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Anouschka Kriek Graphic Design voortvloeiende verplichting; 
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden; 
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Anouschka Kriek Graphic Design; 
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; 
 • bij terugkerende betalingsproblemen. 

Anouschka Kriek Graphic Design zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Anouschka Kriek Graphic Design vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

12.6. Anouschka Kriek Graphic Design behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Anouschka Kriek Graphic Design overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. 

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT 

13.1. Anouschka Kriek Graphic Design zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Anouschka Kriek Graphic Design in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. 

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Anouschka Kriek Graphic Design worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Anouschka Kriek Graphic Design aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Anouschka Kriek Graphic Design. 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Anouschka Kriek Graphic Design te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Anouschka Kriek Graphic Design, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden. 

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN DOMEINNAAM REGISTRATIE 

14.1. Indien is overeengekomen dat Anouschka Kriek Graphic Design voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel. 

14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Anouschka Kriek Graphic Design vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 

14.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het registreren van een domeinnaam en het verdere gebruik daarvan. 

14.4. De klant vrijwaart Anouschka Kriek Graphic Design tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Anouschka Kriek Graphic Design geen bemiddeling heeft verleend. 

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Anouschka Kriek Graphic Design en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.  

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Anouschka Kriek Graphic Design alleen bindend indien en voor zover deze door Anouschka Kriek Graphic Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

15.3. Anouschka Kriek Graphic Design spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. 

15.4. Zowel de klant als Anouschka Kriek Graphic Design zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen. 

15.5. Indien Anouschka Kriek Graphic Design op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

15.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. 

15.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Anouschka Kriek Graphic Design hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

15.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anouschka Kriek Graphic Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

15.9. De klant en Anouschka Kriek Graphic Design zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 

15.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Anouschka Kriek Graphic Design en de klant. 

versie: februari 2020